تبيين الگو و نحوة به كارگيري برنامه ريزي تأمين احتياجات كالا و مواد براي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

چكيده با توجه به اهميت امر تدارك و تأمين كالا و مواد و نقش حساس و زيربنايي سيستم هاي تداركاتي در تحقق اهداف متفاوت سازمانهاي توليدي، اين پژوهش در شركتهاي ملي مناطق نفت خيز، جنوب بخش حفاري صورت گرفته است. در اين مقاله، با بررسي عملكرد واحد تداركات شركتهاي مذكور، امكان به كارگيري فرايند سيستم MRP  در آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد تا از مشكلات پيش رو تا حدودي كاسته شود.براي گردآوري داده ها از پرسشنامه اي با 35گويه استفاده شد. از مسئولان نظام برنامه ريزي تأمين احتياجات مواد و كالاي نمونة آماري خواسته شد، نظرات خود را درباره هر يك از مؤلفه هاي مدل بيان كنند تا براساس نتايج، پيشنهاد ويژه اين تحقيق به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي استفاده از فرايند برنامه ريزي تأمين احتياجات كالا و مواد در بخش حفاري نمود واقعي بيابد. 15 صفحه pdf …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *