تبيين عوامل بحراني موفقيیت در مهندسي مجدد فرآيندها: موردكاوي يكي از شركتهاي وابسته به صنايع دفاعي

چكيده اين تحقيق با استفاده از روشهاي تحليل چند متغير آماري، سعي در شناسائي فاكتورهاي بحراني موثر بر موفقيت مهندسي مجدد فرآيندها را در يكي از شركتهاي وابسته به صنايع دفاعي دارد. به همين منظور با توسعه و به كارگيري يك مدل تجويزي مهندسي مجدد در شركت مذكور، مديريت فرآيندهاي سازماني صورت پذيرفته و پس از آن ميزان موفقيت آن با توزيع و تحليل پرسشنامه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. اين تحليل، در ابتدا با استفاده از آزمون ناپارامتري من ويتني يو، موفقيت آميز بودن اجراي فرآيند مهندسي مجدد با رويكرد تجويزي در شركت مذكور را نشان داده و آنگاه با استفاده از تحليل عاملي، عوامل موثر بر موفقيت مهندسي مجدد فرآيندها را در سه فاكتور اصلي دنبال ميكند.در ادامه با استفاده از آناليز رگرسيون چند متغيره، موفقيت مهندسي مجدد فرآيندها به عنوان متغير وابسته توسط سه فاكتور استخراج شده بالا برآورد گرديد . نتايج نشاندهندة اعتبار و برازش خوب مدل رگرسيوني ايجاد شده است. بر اين اساس مشخص است كه احساس ضرورت انجام تغيير، بسترسازي مناسب تغيير، و مشاركت فعالانه پرسنل و كاهش مق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *