تحليلي بر نوآوري در صنعت خودروسازي؛ با كاربرد مدليابي معادلات ساختاري SEM

چكيده: هدف اين مطالعه، ارايه الگويي به منظـور انـدازهگيـري و تحليـل بـر نـوآوري در صـنعت خودروسازي است. اين تحليل، سه حوزه نوآوري فردي، سـازماني و ماهيـت و قـوت نـوآوري در وضعيت موجود را در بر ميگيرد. انتخاب نمونه ها به صورت نمونه گيـري تصـادفي در دو سـازمان طراحي و توسعه محصولات جديـد NPD  و سـازمان تحقيـق، طراحـي و توليـد موتـور   IPCO  ايرانخودرو صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهاي عاملي و نحوه ي بارگيري مؤلفه هـا بـر عوامـل، در رابطه با هريك از ابعاد سه حوزه مذكور در نوآوري، عوامل مكنون استخراج و نامگذاري شـد. اعتبار مدل هاي مفهومي استخراج شـده در رابطـه بـا هريـك از عوامـل تحليـل نـوآوري، از طريـق تحليل مسير و تحليل عاملي تأييدي ارزيابي شد. نتايج حاكي از تأييد روابـط علـي بـين مؤلفـه هـا و عوامل مكنون است. در نهايت 7مدل علي شامل 6مدل مفهومي از روابط بين مؤلفه هاي مشـهود و عوامل مكنون و مدل جامع استخراج و بر مبناي شاخص هاي مختلف برازندگي تأييد شد. 18 صفحه pdf …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *