تعيين استراتژي پاسخ به ريسك در مديريت ريسك به وسيله تكنيك ANP (مطالعه موردي: پروژه توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي)

چكيده: امروزه مديريت ريسك راهكاري مناسب در مديريت پروژه به منظور مقابله با ريسكهـا و حوادثي كه ممكن است در يك پروژه صنعتي رخ دهد، در نظرگرفته ميشود. فرآينـد مـديريت ريسك، فرآيندي است كه قادر اسـت ريسـكهـا را شناسـايي، تحليـل و همچنـين راهبردهـايي بـه منظـور كـاهش اثرهـاي ريسـك تعيـين كنـد. همچنـين، اكثـر مـديران در هنگـام تصـميم گيـري، بهخصوص زماني كه قرار است از بين چند راه حل براي يك مسـئله يكـي را انتخـاب كننـد، دچـار چالش مي شوند. در مديريت ريسك در مرحله پاسخگويي به ريسك نيز يك مسئله تصـميم گيـري وجود دارد، يعني انتخاب يك راهبرد از بين چند راهبرد پاسخ مربوط به يك ريسك. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از تكنيك، ANP كه بهعنوان يكي از تكنيك هـاي تصـميم گيـري چنـد شاخصه  MADM شناخته ميشود، به بررسي اين موضوع پرداخته شود. در ايـن پـژوهش ابتـدا اصـلي تـرين ريسـك پـروژه از طريـق پرسشـنامه تعيـين شـده اسـت. سـپس استراتژي هاي پاسخ براي مهمترين ريسك بحراني، مشخص و در نهايت با كمك از پـژوهش هـاي پيشين و همچنين تكنيك گروه اس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *