یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی

به منظور دانلود فایل  یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی  از همین صفحه اقدام نمایید

دسته بندی محصول: مهندسی دریا

یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی

یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :5
سال انتشار :1394
چکیده
در این پژوهش تلاش شده است تا الگوریتمی مبتنی بر k نزدیکترین همسایه برای دستهبندی چند برچسبی ارائه شود. ابتدا مروری خواهد شد بر یادگیری چند برچسبی ) Multi-Label Learning ( و اینکه چرا به این دسته از الگوریتمهای یادگیرینیاز وجود دارد. همچنین مثالهایی از مسائلی که با استفاده از این نوع یادگیری و دستهبندی حل میشوند ذکر خواهد شد. در ادامهی بحث الگوریتم اصلی این مقاله توضیح داده خواهد شد. این الگوریتم با نام…

سایت فیل سل دانلود این فایل ( یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی ) را جهت دانلود آماده کرده است

تأثير استقرارهمزمان سيستمهای نگهداری و تعميرات PМ ، CM و CBM در تصفيه خانه های آب مطالعه موردی:تصفيه خانه زهک

به منظور دانلود فایل  تأثير استقرارهمزمان سيستمهای نگهداری و تعميرات PМ ، CM و CBM در تصفيه خانه های آب مطالعه موردی:تصفيه خانه زهک  از همین صفحه اقدام نمایید

دسته بندی محصول: مهندسی دریا

تأثير استقرارهمزمان سيستمهای نگهداری و تعميرات PМ ، CM و CBM در تصفيه خانه های آب مطالعه موردی:تصفيه خانه زهک

تأثير استقرارهمزمان سيستمهای نگهداری و تعميرات PМ ، CM و CBM در تصفيه خانه های آب مطالعه موردی:تصفيه خانه زهک

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1394
چکیده
این مقاله به بررسی روش های نگهداری وتعمیرات نوین درتصفیه خانه های آب می پردازد. استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات M ،Ρ M ،C CBM بصورت همزمان در نقاط تأسیساتی مهم نظیر تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ بزرگ می تواند در کاهشهزینه ها و همچنین کاهش درصد استهلاک دستگاه ها وتجهیزات وافزایش راندمان کاری تاسیسات نقش اساسی داشته باشد.استفاده ازدوربین ترموویژن برای ترموگرافی تجهیزات تصفیه خانه ها…

سایت فیل سل دانلود این فایل ( تأثير استقرارهمزمان سيستمهای نگهداری و تعميرات PМ ، CM و CBM در تصفيه خانه های آب مطالعه موردی:تصفيه خانه زهک ) را جهت دانلود آماده کرده است